Bétera, un poble per a tots

Ver la página en Español Veure la Pàgina en Valencià
Español Valencià
Portada Presentación Introducción Agradecimientos Himno de Bétera Escudo de Bétera Fotos Indice      
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Apéndice I Apéndice II Apéndice III Apéndice IV Apéndice V Apéndice VI Bibiliografía        

CAPÍTULO II: DESARROLLO HISTÓRICO GENERAL

14.-LOS ROCAFULL, SEÑORES DE BÉTERA

Al segle XVII van arribar els Rocafull, comtes d'Albatera, a Bétera. En realitat no coneixem amb exactitud com va passar el senyoriu de Bétera dels Boïl als Rocafull. Sabem que els Rocafull estaven emparentats amb els Boïl per via matrimonial, ja que En Ramon de Rocafull, senyor d'Albatera, es va casar amb N'Aldonza Boïl i Lladró, filla d'En Ramon Boïl o Vives de Boïl, senyor de Bétera, i germana de N'Elena Boïl i Lladró, baronessa de Bétera el 1610. Hem de tenir en compte, no obstant això, que García Carraffa a l'"Enciclopedia Heráldica y genealogía" ens diu que "Ramón de Rocafull i Cardona nació en Valencia, heredó el señorio de Albatera y tuvo en su mujer doña Aldonza Boïl, de igual naturaleza (hija de los señores de Bétera),...", d'on es pot interpretar que eren família abans de casar-se, probablement per línia dels Lladró.

Per una altra banda, sabem que el 1628 es va crear el títol de comte d'Albatera i que García Carraffa ens diu que el primer comte d'Albatera va ser Gaspar de Rocafull i Mercader, també anomenat Gaspar de Rocafull i Boïl. Aquest canvi de cognoms era pràctica habitual entre els senyors quan heretaven algun senyoriu. Tenint en compte totes aquestes dades, es pot fer la hipòtesi que al voltant de 1630 els Rocafull eren els senyors de Bétera.

Però qui eren els Rocafull?

Provénen d'un noble llinatge, amb descendència a Catalunya, València i Múrcia, procedent de Montpeller, ciutat francesa de la Narbona. Aquesta antiga casa entroncà amb la casa reial d'Aragó pel matrimoni de Na Maria, filla i hereva de Guillem, senyor de Montpeller, amb el rei En Pere II el Catòlic. D'aquesta manera, passaren a ser senyors de Montpellier els monarques aragonesos. La dita Na Maria de Montpeller, mare de Jaume I, al seu testament instituí per hereu del senyoriu de Montpeller a Ramon de Rocafull, per ser el parent més prop de la seua sang i família.

El seu fill, Guillem de Rocafull, va ser batlle, lloctinent i governador de Montpeller; va servir Jaume I en la conquesta de Múrcia i, en premi pels seus serveis, el rei li va concedir els senyorius de Cornoluco i Miravalles el 1265; a més de copioses heretats a Oriola i Múrcia; va ser nomenat ambaixador en diverses ocasions: a la cort de Lluís VII de França i davant els comtes de Saboia. Jaume I li expressà la seua particular estima, reconeixent la qualitat nobiliària i el grau de parentesc que els unia en una reial cèdula datada a Lleida al maig de 1273. També va servir Pere el Gran a la campanya de Sicília i, a Múrcia, a Jaume II en la guerra contra Castella, on va ser nomenat "adelantado" de la dita ciutat el 1273, on va morir dos anys després.

El seu fill, En Ramon de Rocafull, el va succeir en el càrrec i, pels seus serveis a Pere el Gran i a Jaume II, li van ser concedits els senyorius de Bonete, Abanilla, Vilar de Sas i Valdecañas; el 1305, a l'acabament de la guerra amb Castella, va renunciar al seu càrrec, i va rebre, en compensació, distintes heretats.

El seu fill, Guillem de Rocafull i Gil les va heretar a la seua mort el 1308 i, també, per part materna, els llocs de Tudela, Fertain, part de la vila d'Alogar i el "mayorazgo" de Molinos.

En temps del seu nét, Guillem de Rocafull, la família Rocafull va arribar a Albatera (Alacant) per el casament d'aquest amb la neboda d'En Fernando de Perdrosa, bisbe de Cartagena.

El llinatge continuà en el seu fill, Ramon de Rocafull i Pedrosa, segon senyor d'Albatera, i amb el fill d'aquest, Guillem de Rocafull i Sánchez, segon senyor de Petrer. El nét de Ramon de Rocafull i Pedrosa va ser el tercer senyor d'Albatera i de Petrer i, a ell, li va ser concedida, el 1463, la jurisdicció alfonsina del senyoriu d'Albatera.

La descendència per línia masculina en aquest senyoriu continuà durant els segles XVI i XVII. Ja el 1628 es va crear el títol de comte d'Albatera. Posteriorment, la casa dels Rocafull, comtes d'Albatera i senyors de Bétera passà a la dels Rocabertí, comtes de Rocabertí, comtes de Peralada, vescomtes de Rocabertí, marquesos d'Anglesola, pel matrimoni de Ramon de Rocafull i Rocafull, també de Rocafull i Boïl amb Elisenda de Rocabertí, vescomtessa de Rocabertí, comtessa de Peralada i marquesa d'Anglesola; títols que va heretar el seu fill Guillem de Rocafull i Rocabertí, vescomte de Rocabertí, comte de Peralada i d'Albatera, marqués d'Anglesola i de Terranova, duc de Mandas i cavaller de Calatrava.

Finalment, tots aquests títols van recaure en els Rabassa de Perellós, marquesos de Dos Aguas.


Original en Valenciano por Amparo Doménech Palau

Traducción al Español por Antonio Adrián Aguilella