Bétera, un poble per a tots

Ver la página en Español Veure la Pàgina en Valencià
Español Valencià
Portada Presentación Introducción Agradecimientos Himno de Bétera Escudo de Bétera Fotos Indice      
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Apéndice I Apéndice II Apéndice III Apéndice IV Apéndice V Apéndice VI Bibiliografía        

ANNEX V

CARTAS DE LOS JURADOS DE VALENCIA

...E quant als altres caps que apres vos feren aqui dits del loch de betera é altres coomoviments segons scribiu en vostra letra vos dihem que lo fet de betera es stat de esta manera que tenint informació los del poble é brasos de la horta que en lo lloch de fortalem de betera se volien metre algunes persones que les qual seyen que podien damnificar aquesta ciutat lo dimarts en la nit enviaren certa gent al dit loch é lo dimecres de matí foren en lo dit loch é ells reconogeren lo dit castell é vent que no yabia gent ni aparell de armes desques aguesá reselar para poder ofendre Valencia pasaren ça prendre les armes dels moros i pujiaresm é deixarenles en lo castell é dexaren en lo dit castell deu ó dotze homens é no feren dany algu en en bens en en persona del Señor ni dels moros exeptiant que diu qu stany un moro encart ab ballesta dient li que la deijás é ell perseverant en star encarat li despararen una escopetá de hon morí. E lo dit Señor de Betera resta fonch prevhit que la chent que era restada en lo dit castell sen tonada ya axi de fet es stat fer...

A.M.V. Lletres misives, any 1521 (5 de Juliol)


Original en Valenciano por Amparo Doménech Palau

Traducción al Español por Antonio Adrián Aguilella